نمد پشت کرکی

ابعاد : 180mm, 150mm,125mm, 115mm

ضخامت :  10mm