رول اسکاچ GREEN

گرید : veryFine

رنگ : سبز

کارکرد به صورت : دستی و ماشینی

قابل استفاده به صورت‌ : تر و خشک

ساختار : زبر

توضیحات 

مورد امورد استفاده : فلزات آهني و غيرآهني، پلاستيک، وارنيش، کامپوزيت و چوب